Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach - O nas

Wyszukiwarka

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej -  ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom jest przeznaczony dla osób:

typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych,

typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną


      Dom funkcjonuje od 1 października 2006 roku.  Przeznaczony jest dla 30  osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa i innych gmin.

       Zajęcia organizowane są od poniedziałku do piątku, przez sześć godzin dziennie, a pozostały czas przeznaczony jest na przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienia opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach. Głównym celem działań ŚDS jest podniesienie kompetencji i usamodzielnienie osób z zaburzeniami psychicznymi, tak aby w perspektywie miały szanse funkcjonować w środowisku rodzinnym i lokalnym, uwzględniając możliwości uczestników.

Zakres usług obejmuje w szczególności
1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym:
a) trening dbałości o wygład zewnętrzny,
b) trening nauki  higieny,
c) trening kulinarny,
d) trening umiejętności praktycznych,
e) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
a) kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi sąsiadami z innymi osobami w czasie zakupów w środkach komunikacji publicznej w urzędach, w instytucjach kultury.
3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu w tym:
a) rozwijanie zainteresowań literatura, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem,
b) udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
4. Trening umiejętności społecznych w tym:
a) kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, b)  kształtowanie zachowań celowej aktywności,
c) prowadzenie treningów zachowań społecznych.
5. Poradnictwo psychologiczne.
6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
8. Niezbędna opieka.
9. Terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia).
10. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. Usługi w domu świadczone są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

 

 Zasady przyjęcia

1.  Wniosek o skierowanie na pobyt dzienny składa się w ośrodku pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę, lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu w raz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie a także orzeczenie o  niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 
2.  W przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu prowadzonego przez właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania powiat lub inny podmiot na jego zlecenie, ośrodek pomocy społecznej gminy miejsca zamieszkania osoby przesyła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej  dokumenty , o których mowa w pkt. 1, wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.
 
3. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
4. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący, oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego, oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z następującymi jednostkami
 

Środowiskowy Dom Samopomocy  tel: 18 33 34 380
GOPS w Laskowej tel: 18 33 33 025

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach